bip

Sukcesywne dostawy różnych artykułów spożywczych do żłobków Gdańskiego Zespołu Żłobków

Wiatraczek

Termin składania ofert: 22.03.2021 r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert: wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://zlobki.gda.pl/

Identyfikator postępowania z miniPortalu: 15903104-a057-46a3-b89f-29d7b2f273ad  

Dokumenty zamówienia znajdują się poniżej:

Aktualizacja z dnia 17.03.2021 r. - Zmiana treści SWZ 

Aktualizacja z dnia 19.03.2021 r. - Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Aktualizacja z dnia 22.03.2021 r. - Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Aktualizacja z dnia 22.03.2021 r. - Informacja z otwarcia ofert 

Aktualizacja z dnia 13.04.2021 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuconych ofertach 

Aktualizacja z dnia 19.04.2021 r. - Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty  

Aktualizacja z dnia 26.04.2021 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 26.04.2021 r.  dokument na dole strony

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 26.04.2021 r.  dokument na dole strony

Aktualizacja z dnia 12.05.2021 r. 

Ogłoszenie o wyniku postępowania    

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 12.05.2021 r.
SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 12.03.2021 r.
Wzór umowy
Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Załącznik nr 1 do Oferty - Wykaz asortymentowo-cenowy
Załącznik nr 2 do Oferty - Oświadczenie o warunkach udziału oraz braku podstaw wykluczenia
Zmiana treści SWZ z dnia 17.03.2021 r.
Wyjaśnienie treści Specyfikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 22.03.2021 r.
Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.03.2021 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o ofertach odrzuconych
Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z dnia 26.04.2021 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 26.04.2021 r.