bip

Ogłoszenie o postępowaniu - Dostawa bonów towarowych

Wiatraczek

Ogłoszenie o postępowaniu o wartości poniżej 30.000 Euro zgodnie z artykułem 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówienie publicznych

 

 1. Zamawiający:

Gdański Zespół Żłobków ul. Racławicka 8; 80 - 406 Gdańsk NIP: 957-10-09-418, REGON: 190559151

 

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej  dla pracowników Gdańskiego Zespołu Żłobków, ul. Racławicka 8; 80- 406 Gdańsk w ilości:

1284 szt. w nominałach 50,00 zł, 1284 szt. w nominałach 20,00 zł i 106 szt. w nominałach 10,00 zł

           o łącznej wartości 90 940,00 zł,  

               z min. terminem ważności 12 miesięcy, umieszczonych w następujących pakietach i ilościach:

Pakiet nr 1. w ilości 215 szt.(kopert), każdy, zawierający w otwartej kopercie po:

                   4 szt. bonów o wartości 50,00.zł i 4 szt. bonów o wartości 20,00 zł

Pakiet nr 2. w ilości 106 szt.(kopert), każdy, zawierający w otwartej kopercie po:

                   4 szt. bonów o wartości 50,00.zł, 4 szt. bonów o wartości 20,00 zł i 1 szt. bonów o wartości    

                   10,00 zł

dostarczonych w 13 paczkach:

Paczka

 

(żłobek nr)

Ilość (w szt.)

Pakietów  nr 1

o wartość  280,00 zł

Ilość (w szt.)

Pakiet nr 2

o wartości 290,00 zł

Razem

Ilość (w szt.)

Pakietów

nr 1+2

1

2

16

10

26

2

3

20

8

28

3

4

21

3

24

4

5

15

2

17

5

6

13

5

18

6

7

18

11

29

7

8

15

5

20

8

9

15

5

20

9

10

14

15

29

10

11

14

15

29

11

12

15

11

26

12

13

15

12

27

13

Admin.

24

4

28

 

Razem szt.

215

106

321

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Dostawa bonów towarowych w formie papierowej, transportem, na koszt i ryzyko Dostawcy do siedziby Zamawiającego: ul. Racławicka 8; 80 - 406 Gdańsk.

Pod pojęciem bonów towarowych w formie papierowej, zwanych dalej bonami, należy rozumieć, emitowane i oferowane przez wykonawcę znaki legitymacyjne na okaziciela podlegające wymianie na

 

towary i usługi w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).

Każdy bon towarowy musi uprawniać jego okaziciela do nabycia towarów i usług na kwotę odpowiadającą nominałowi wskazanemu na bonie oraz umożliwić nabywanie towarów i usług w branżach m.in.: spożywczej, chemicznej, kosmetycznej, odzieżowej, obuwniczej, artykułów dziecięcych, AGD i RTV, księgarniach. Nabywanie towarów i usług musi być  możliwe w punktach handlowych i usługowych położonych na terenie: Gdańska, Gdyni i Sopotu.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 2. ofertę należy przygotować wg wzoru załączonego do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego lub w innej formie zawierającej wszystkie informacje wskazane we wzorze,
 3. w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą bonów do siedziby zamawiającego w zł, w cenach: netto oraz brutto i z wyszczególnieniem podatku VAT,
 4. okres ważności bonów min. 12 miesięcy, licząc od początku miesiąca następującego po terminie dostawy bonów do zamawiającego,
 5. oferta powinna zawierać wykaz sporządzony wg punktów handlowych i usługowych wraz z ich adresami, w których można zrealizować dostarczone bony w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Punkt handlowy lub usługowy, w skład którego wchodzą oddzielnie stoiska posiadające wspólne stanowisko kasowe, może być umieszczony na wykazie tylko raz. Wykaz należy przygotować wg wzoru: „Załącznik do oferty” załączonego do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego lub w innej formie zawierającej wszystkie informacje wskazane we wzorze,
 6. oferta musi być podpisana (podpis własnoręczny) przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy,
 7. wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami Zamawiającego.

 

 1. Termin składania ofert i ich ocena:

a) oferty należy złożyć do: 30.04.2020 r. pod adres: Gdański Zespół Żłobków, ul. Racławicka 8; 80 - 406 Gdańsk, lub za pośrednictwem e-mail (skan oferty) na adres: biuro@zlobki.gda.pl,

b) oferty które wpłyną do Zamawiającego po w/w terminie nie będą rozpatrywane,

c) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę,

d) kryterium oceny ofert:

 • liczba punktów handlowych i usługowych, w których można zrealizować dostarczone bony w Gdańsku, Gdyni i Sopocie– 40%
 • oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do największej liczby punktów handlowych i usługowych, w których można zrealizować bony w miastach: Gdańsk, Gdynia, Sopot, przy zastosowaniu następującego wzoru:

 

                      ilość punktów handlowych i usługowych

                                na wskazanym terenie podana

                                       w badanej ofercie

                   wartość punktowa=  --------------------------------------------------------------------- x 100pkt x 40pkt

                                                           największa wykazana w ofertach ilość

                                                                           punktów handlowych i usługowych

                                                                                     na wskazanym terenie

 

 • cena – 60%

 

 • oferty oceniane będą w odniesieniu do najniższej ceny brutto, przy zastosowaniu następującego wzoru:

 

                                                              najniższa oferowana cena brutto

                                liczba punktów = -------------------------------------------------- x 100 pkt x 60%

                                                               badana oferowana cena brutto

 

e) planowany termin dostawy bonów do 05.2020 r.

f) sposób płatności: zapłata należności na rzecz wykonawcy nastąpi po dostarczeniu bonów w terminie 21 dni, liczonym od dnia dostarczenia faktury zamawiającemu, na rachunek bankowy wskazany w fakturze. 

 

 1. Osoba do Kontaktu:

Jan Kazaniecki, tel. (58) 3414736 w.14,

 

       Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również  nie jest

       ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.  Informacja ta ma na celu

       wyłącznie rozpoznanie rynku. 

 

Załączniki:

 1. wzór oferty,
 2. wzór wykazu punktów handlowych i usługowych,
 3. projekt umowy.

Ogłoszenie o postępowaniu
Wzór umowy
Oferta