Opłaty


Opłaty za pobyt dziecka w żłobku wchodzącego w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków

Opłata za pobyt do 10 godzin894,00 zł
Opłata za dziecko, na które pobierany jest zasiłek rodzinny447,00 zł
Opłata za dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do żłobka wchodzącego w skład GZŻ447,00 zł
Opłata za rodzeństwo uczęszczające do placówki GZŻ, na które pobierany jest zasiłek rodzinny447,00 zł
Opłata za dziecko z rodziny wielodzietnej447,00 zł
Opłata za dziecko niepełnosprawne0,00 zł
Opłata za dziecko zamieszkujące wraz
z rodzicem w Dom Samotnej Matki*
0,00 zł
Opłata za dziecko przebywające w Domu dziecka/rodzinie zastępczej/ placówce opiekuńczo-wychowawczej*0,00 zł
Stawka żywieniowa za każdy dzień pobytu dziecka w żłobku10,00 zł
*szczegóły zawarte są w Uchwale Nr XLII/1083/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobkach Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z ponoszenia opłat.

Przelewów należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca do banku:

PEKAO SA

36 1240 1268 1111 0010 3859 3328

Tytuł przelewu: (Nr umowy zawartej ze Żłobkiem)