Deklaracja dostępności


Gdański Zespół Żłobków zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zlobki.gda.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zlobki.gda.pl

Data publikacji strony internetowej: 2002-12-09

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-04-15

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Część treści artykułów dostępnych w serwisie zlobki.gda.pl została opublikowana w formie plików (pdf, doc), które mogą być niepoprawnie sformatowane lub zawierać zeskanowane obrazy (Niezgodność z wytyczną 1.4.5 – Tekst w postaci grafiki). Redakcja GZŻ stara się ograniczyć stosowanie takich plików i publikować (gdy to możliwe) odpowiednie treści tekstowe lub ich streszczenia bezpośrednio w artykułach w serwisu.</>

Oświadczenie sporządzono dnia2020-03-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paulina Wojsa, adres poczty elektronicznej biuro@zlobki.gda.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Administracja GZŻ, ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Racławickiej. Wejście do budynku zabezpieczone jest instalacją domofonową. Budynek nie posiada toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem istnieje możliwość zaparkowania samochodu na ulicy ogólnodostępnej. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Administracja GZŻ, ul. Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk

Do budynku prowadzi jedno wejście umożliwiające podjazd wózkiem inwalidzkim. Wejście do budynku zabezpieczone jest instalacją domofonową. Do Administracji GZŻ, która znajduje się na drugim piętrze budynku prowadzą schody oraz dźwig osobowy. W budynku nie ma toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonych miejsc postojowych przy budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Żłobek Nr 1 FRASZKA, ul. Malczewskiego 33, 80-107 Gdańsk

Do budynku prowadzi jedno wejście, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku zabezpieczone jest instalacją domofonową. Żłobek usytuowany jest na wzniesieniu, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Wewnątrz budynku na parterze znajdują się dwie grupy dziecięce, do pozostałych dwóch grup oraz gabinetu kierownika znajdujących się na piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma dźwigu osobowego, ani platformy przyschodowej. Budynek nie posiada toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Obecnie nie ma miejsca postojowego przeznaczonego dla żłobka. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Żłobek Nr 2 KASZTANEK, ul. Piastowska 92, 80-358 Gdańsk

Do budynku prowadzą dwa wejścia, z których jedno dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku zabezpieczone są instalacją domofonową. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się gabinet kierownika żłobka oraz dwie grupy dziecięce, do pozostałych dwóch grup znajdujących się na piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma dźwigu osobowego, ani platformy przyschodowej. Budynek nie posiada toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Na terenie żłobka jest plac manewrowy, jednak nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Żłobek Nr 3 ZŁOTA RYBKA, ul. Chałubińskiego 20, 80-807 Gdańsk

Do budynku prowadzi jedno wejście, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych, posiada tylko podjazd dla wózków dziecięcych. Wejście zabezpieczone jest instalacją domofonową. Wewnątrz budynku na parterze znajduje się gabinet kierownika żłobka oraz dwie grupy dziecięce, do pozostałych dwóch grup znajdujących się na piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma dźwigu osobowego, ani platformy przyschodowej. Budynek nie posiada toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Na terenie żłobka nie ma parkingu ani swobodnego, ogólnodostępnego podjazdu. Na jedynej drodze dojazdowej prowadzącej do żłobka stoi znak zakaz wjazdu (dojazd tylko dla posiadaczy identyfikatorów – osób zamieszkujących w pobliskim bloku i służb komunalnych). Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Żłobek Nr 4 NUTKA, ul. Startowa 3, 80-461 Gdańsk

Do budynku prowadzi jedno wejście, które nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku zabezpieczone jest instalacją domofonową.Przed wejściem znajduje się tylko stromy podjazd dla wózków dziecięcych. Wewnątrz budynku na parterze znajdują się dwie grupy dziecięce, natomiast na piętrze jedna grupa i gabinet kierownika z dostępem z klatki schodowej. W budynku nie ma dźwigu osobowego, ani platformy przyschodowej. Budynek nie posiada toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Żłobek nie posiada wyznaczonych miejsc postojowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Żłobek Nr 5 PODZIOMEK, ul. Konopnickiej 14, 80-240 Gdańsk

Do dwóch wejść budynku prowadzą schody. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Wejścia do budynku zabezpieczone są instalacją domofonową. W budynku na parterze znajduje się jedna grupa dziecięca, na piętrze druga grupa, a na poddaszu gabinet kierownika. Dostęp do każdego z pomieszczeń stanowią schody. W budynku nie ma dźwigu osobowego, ani platformy przyschodowej. Budynek nie posiada toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Żłobek posiada na własnym terenie miejsca postojowe – bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Żłobek Nr 6 KOSZAŁEK OPAŁEK, ul. Wassowskiego 7, 80-225 Gdańsk

Do wejścia do budynku prowadzą schody. Wejście do budynku zabezpieczone jest instalacją domofonową. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. Na parterze znajduje się gabinet kierownika i jedna grupa dzieci, a na piętrze grupa druga z dostępem z klatki schodowej. W budynku żłobka nie ma dźwigu osobowego, ani platformy przyschodowej. Budynek nie posiada toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Na terenie żłobka nie ma miejsc postojowych. Przed budynkiem jest jedynie postój płatny. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Żłobek Nr 7 BEREK, ul. Pocztowa 1, 80-827 Gdańsk

Do budynku prowadzą trzy wejścia umożliwiające podjazd wózkiem inwalidzkim. Wejścia do budynku zabezpieczone są instalacją domofonową. W budynku Żłobka na parterze znajdują się dwie grupy dzieci, na pierwszym piętrze jedna grupa , a na drugim piętrze gabinet kierownika, do których prowadzą schody jak również jest możliwość skorzystania z dźwigu osobowego. Budynek nie posiada platformy przyschodowej. W budynku na parterze i pierwszym piętrze są toalety przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Brak wyznaczonych miejsc postojowych przy budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Żłobek Nr 8 BÓWKA, ul. Szeroka 15/17, 80-835 Gdańsk

Do budynku prowadzą dwa wejścia, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejścia zabezpieczone są instalacją domofonową. Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których jest podjazd dla wózków dziecięcych. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku na parterze znajdują się dwie grupy dziecięce, natomiast na drugim piętrze jedna grupa i gabinet kierownika, do których dostęp jest po klatce schodowej. W budynku nie ma dźwigu osobowego, ani platformy przyschodowej. Budynek nie posiada toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Na terenie żłobka nie ma miejsc postojowych. Przed budynkiem jest wyłącznie płatne miejsce postojowe. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Żłobek Nr 9 GULIWER, ul. Racławicka 8, 80-406 Gdańsk

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Każde z wejść zabezpieczone jest instalacją domofonową. Dwoma wejściami można dostać się do dwóch grup dziecięcych, z których jedna znajduje się na parterze i nie zawiera przeszkód w dotarciu do niej, natomiast druga znajduje się na piętrze, do której prowadzą schody. Trzecie wejście prowadzi klatką schodową do gabinetu kierownika żłobka. W budynku żłobka nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Budynek nie ma dźwigu osobowego, ani platformy przyschodowej. Budynek nie posiada toalety przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość zaparkowania samochodu na ulicy ogólnodostępnej. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Żłobek Nr 10 DZWONECZEK, ul. Królewskie Wzgórze 2, 80-283 Gdańsk

Do budynku prowadzi jedno wejście główne, które posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku zabezpieczone jest instalacją domofonową. W budynku żłobka wszystkie grupy dziecięce jak i gabinet kierownika znajdują się na parterze, stąd nie ma trudności w dostaniu się do tych pomieszczeń. W budynku żłobka znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Na terenie żłobka są wyznaczone miejsca postojowe. Brak oznaczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Żłobek Nr 11 BURSZTYNEK, ul. Wilanowska 16, 80-809 Gdańsk

Do budynku parterowego prowadzi jedno wejście główne, które posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku zabezpieczone jest instalacją domofonową. W budynku żłobka znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem żłobka są wyznaczone miejsca postojowe z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Żłobek Nr 12 ŻAGIELEK, ul. Olsztyńska 12, 80-395 Gdańsk

Do budynku parterowego prowadzi jedno wejście główne, które posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście do budynku zabezpieczone jest instalacją domofonową. W budynku żłobka znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem żłobka są wyznaczone miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Żłobek Nr 13 SKARBEK, ul. Kolorowa 27, 80-180 Gdańsk

Do budynku parterowego prowadzi jedno wejście główne, dostosowane do osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku zabezpieczone jest instalacją domofonową. W budynku żłobka znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem żłobka są wyznaczone miejsca postojowe z miejscem dla osoby niepełnosprawnej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.