bip

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w GZŻ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wiatraczek

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Gdańskim Zespole Żłobków

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Opracowane na podstawie wytycznych

Głównego Inspektora Sanitarnego,

Ministra Zdrowia)

 

 

Rozdział I

Organizacja pracy żłobka

 

 1. Żłobki wchodzące w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1700.
 2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zabaw dzieci oraz ilość dzieci
  w grupie ustalana jest na podstawie aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Każda grupa żłobkowa ma zajęcia tylko w wyznaczonych salach, w miarę możliwości codziennie z tymi samymi opiekunami.
 4. W salach znajdują się tylko te zabawki, które są własnością GZŻ i mogą być skutecznie dezynfekowane.
 5. Sale są często i skutecznie wietrzone, szczególnie w czasie pobytu dzieci na placu zabaw.
 6. W trakcie posiłków oraz zajęć przy stolikach dzieci siedzą z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 7. Zabawy są tak organizowane przez opiekunów, aby w miarę możliwości, nie stwarzać sytuacji do zbyt bliskich kontaktów między dziećmi.
 8. Wszystkie pomieszczenia wraz z wyposażeniem są 1 raz dziennie myte i dezynfekowane, natomiast pomieszczenia sanitarne, blaty stołów i poręcze krzeseł oraz klamki – co najmniej 2 razy w ciągu dnia oraz w razie zajścia potrzeby.
 9. Na tablicy ogłoszeń w żłobku znajduje się informacja o sposobach postępowania w celu zapobiegania zakażeniom oraz zasadach postępowania w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na podejrzenie zakażenia. 
 10. Żłobki GZŻ dysponują:
 • sprzętem, środkami czystości i do dezynfekcji, które zapewniają bezpieczne korzystanie z pomieszczeń żłobka, placu zabaw oraz sprzętów i zabawek znajdujących się w placówce;
 • płynem do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu, w salach dzieci, łazienkach oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środkami ochrony osobistej, w tym rękawiczkami jednorazowymi, maseczkami ochronnymi dla personelu do stosowania wg potrzeb;
 • plakatami z zasadami prawidłowego mycia rąk umieszczonymi w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcjami dotyczącymi prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
 • pomieszczeniem lub wyznaczonym miejscem  do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie do izolacji wyposażone jest w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia) i sprzęt umożliwiający szybką dezynfekcję, natomiast miejsce wyznaczone do izolacji zapewnia minimum 2 m odległości od innych osób.

 

 

Rozdział II

Personel żłobka

 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
 • stosować zasady profilaktyki zdrowotnej;
 • regularnie myć ręce przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
 • kasłać, kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;
 • unikać po pracy kontaktów z osobami przebywającymi na kwarantannie lub będącymi pod nadzorem epidemiologicznym;
 • w przypadku złego samopoczucia bądź podwyższonej temperatury ciała, przed przyjściem do pracy niezwłocznie zasięgnąć opinii lekarza o stanie swojego zdrowia
  i stosować się do zaleceń lekarskich;
 • dezynfekować ręce przed wejściem jak i niezwłocznie po wejściu do budynku żłobka;
 • informować przełożonego lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 • postępować zgodnie z procedurami bezpieczeństwa;
 • zachowywać dystans od innych osób – minimum 1,5 m;
 • zakrywać usta i nos przy użyciu maseczki ochronnej w pomieszczeniach wspólnych lub w kontakcie z innymi pracownikami bądź osobami przebywającymi na  terenie żłobka.

       

 1. Do obowiązków kierownika żłobka należy w szczególności:
 • nadzorowanie prac porządkowych wykonywanych przez pracowników GZŻ zgodnie
  z powierzonymi im obowiązkami;
 • dbanie o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek i przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
 • kontrolowanie i nadzorowanie przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa żywienia dzieci;
 • zapewnienie takiej organizacji pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci;
 • instruowanie pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 • udzielanie rodzicom informacji o zasadach bezpieczeństwa dzieci w placówce;
 • informowanie rodziców za pomocą poczty elektronicznej o obowiązujących w GZŻ procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 • kontaktowanie się z rodzicami telefonicznie w przypadku podejrzenia choroby u ich dziecka;
 • współpraca ze służbami sanitarnymi.
 1. Do obowiązków opiekunów należy w szczególności:
 • sprawdzanie warunków do prowadzenia zajęć, w tym liczby dzieci w grupie, objawów chorobowych u dzieci, dostępności środków czystości i do dezynfekcji;
 • mycie i dezynfekcja zabawek i innych przedmiotów;
 • dbanie o regularne mycie rąk przez dzieci, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po jedzeniu, po powrocie z placu zabaw;
 • wietrzenie sal, w których odbywają się zajęcia przynajmniej raz na godzinę,
  w szczególności w czasie pobytu dzieci na placu zabaw;
 • dbanie o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w pobliżu dzieci z innej grupy;
 • dbanie o to, by w miarę możliwości, dzieci w ramach jednej grupy unikały ścisku i bliskich kontaktów;
 • ustawianie leżaków dla dzieci z zachowaniem odstępu oraz dezynfekowanie ich wg potrzeb, po zakończeniu odpoczynku przez dzieci;
 • zakrywanie ust i nosa przy użyciu maseczki ochronnej w pomieszczeniach wspólnych lub w kontakcie z innymi pracownikami bądź osobami przebywającymi na terenie żłobka. Nakaz ten nie obowiązuje opiekunów danej grupy w trakcie prowadzenia zajęć z dziećmi.
 1. Do obowiązków osób sprzątających należy w szczególności:.
 • mycie i/lub dezynfekcja pomieszczeń i ich wyposażenia
 • mycie ciągów komunikacyjnych;
 • mycie i dezynfekcja poręczy, włączników światła, klamek, uchwytów, siedzisk i oparć krzeseł, blatów stołów, drzwi wejściowych do placówki, zabawek, szafek w szatni (powierzchnie płaskie) oraz kurków przy kranach;
 • wietrzenie pomieszczeń, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci i pracowników na wdychanie oparów;
 • mycie i dezynfekcja rąk po wykonaniu czynności związanych ze sprzątaniem, myciem i dezynfekcją, a także używanie jednorazowych rękawiczek;
 • prowadzenie rejestru czynności wykonanych w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.
 1. Do obowiązków pracowników kuchni należy w szczególności:
 • dezynfekowanie rąk przed każdym wejściem do pomieszczenia, w którym przygotowywane są posiłki;
 • dokładne mycie rąk:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  6. po skorzystaniu z toalety,
  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  8. po jedzeniu i piciu;
 • używanie maseczek i rękawiczek jednorazowych przy odbieraniu produktów dostarczanych przez osoby z zewnątrz;
 • wyrzucanie rękawiczek jednorazowych, mycie rąk i wyrzucanie opakowań,
  w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci, szczelnie go zamykając (jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie);
 • zachowanie bezpiecznego dystansu podczas przygotowywania posiłków;
 • dezynfekowanie blatów kuchennych oraz innych sprzętów kuchennych po zakończeniu pracy;
 1. Mycie naczyń i sztućców odbywa się przy użyciu detergentów do tego służących. Naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki, są wyparzane przy użyciu zmywarek gastronomicznych w temperaturze nie mniejszej niż 85°C.
 2. Personel kuchni nie może mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi i innymi pracownikami. Jeżeli zaistnieje potrzeba wyjścia z pomieszczenia kuchni lub kontaktu
  z kierownikiem  należy założyć maseczkę ochronną oraz zdezynfekować ręce.

 

Rozdział III

Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze Żłobka

 

 1. Do placówki mogą wejść wyłącznie osoby bez cech infekcji.
 2. Dzieci z widocznymi objawami choroby, w tym z temperaturą ciała powyżej 37ºC, nie będą przyjmowane do żłobka.
 3. Dziecko nie może wnieść do budynku żłobka przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 4. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest ze żłobka przez jednego rodzica. Na równi z rodzicem traktuje się osobę upoważnioną do przyprowadzania i odbioru dziecka.
 5. Przed wejściem i wyjściem ze żłobka rodzic dezynfekuje ręce.
 6. Przebywając na terenie żłobka rodzic zakrywa usta i nos przy użyciu maseczki ochronnej.
 7. W żłobku wyznaczone są miejsca przyjmowania dzieci wyposażone w środki dezynfekcyjne, ręczniki jednorazowe, termometr bezdotykowy oraz kosz na odpady.
 8. Osoba przyjmująca dzieci do żłobka, wyposażona w maseczkę i rękawiczki jednorazowe (pielęgniarka, opiekun lub inna osoba wyznaczona przez kierownika placówki):
 9. dba, aby każdy wchodzący do placówki zdezynfekował ręce oraz miał prawidłowo założoną maseczkę ochronną (zakrywającą usta i nos);
 10. kieruje ruchem, dbając, aby rodzice i dzieci nie gromadzili się, zachowywali bezpieczną odległość, przemieszczali się rotacyjne do szatni poszczególnych grup;
 11. zbiera informacje na temat stanu zdrowia dziecka, w tym odbiera od rodziców stosowane dokumenty;
 12. ocenia stan zdrowia dziecka;
 13. w razie potrzeby mierzy dziecku temperaturę, a pomiar powyżej 37ºC zapisuje
  w karcie pobytu dziecka;
 14. dezynfekuje powierzchnie dotykowe (blat, długopis; itp.), po każdym przyjętym dziecku.
 15. Rodzice przemieszczają się po placówce w systemie wahadłowym z zachowaniem min. 1,5 m odstępu od innych osób.
 16. W szatni dzieci może przebywać jednocześnie jedna osoba dorosła i jedno dziecko
  (w szatniach pow. 20 m² - 2 osoby dorosłe + 2 dzieci z zachowaniem dystansu społecznego). Pozostałe osoby oczekują na wejście z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 17. Dzieci są wprowadzane na salę przez opiekuna grupy.
 18. Rodzic odbierający dziecko kontaktuje się z opiekunem za pomocą domofonu/ videofonu.
 19. Rodzic oczekuje na odbiór dziecka w szatni grupy.
 20. Do szatni dziecko przyprowadza opiekun.
 21. Opiekun zobowiązany jest udzielić rodzicowi szczegółowych informacji na temat przebiegu pobytu dziecka w żłobku.
 22. Opiekun w kontakcie z rodzicami stosuje środki ochronne w postaci maseczki ochronnej oraz w razie potrzeby rękawiczki jednorazowe.
 23. Po opuszczeniu szatni przez rodzica należy zdezynfekować powierzchnie dotykowe (ławkę, klamki, drzwi szafki itp.) oraz zdezynfekować ręce.

Rozdział IV

Żywienie dzieci w żłobku

 1. Żywienie dzieci odbywa się z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa żywności.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu zasad GMP/GHP, HACCP.
 3. Godziny spożywania posiłków są ustalone z przesunięciem czasowym 5 minut dla grupy, aby pracownicy odbierający posiłki z korytarza nie stykali się ze sobą.
 4. Odbieranie brudnych naczyń z grup odbywa się z przesunięciem czasowym 5 minut dla grupy, w sposób umożliwiający zachowanie dystansu społecznego.
 5. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach z zachowaniem bezpiecznej odległości pomiędzy sobą. Przed i po posiłku powierzchnie stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska) są dezynfekowane.
 6. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.
 7. Do Żłobka Nr 6 „Koszałek Opałek” oraz Żłobka Nr 1 „Fraszka” posiłki dowożone są     transportem GZŻ spełniającym wymagania sanitarne. Zaopatrzony w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe) pracownik dostarczający posiłki, informuje o dostawie telefonicznie  lub dzwoniąc do  drzwi żłobka. Odbiór posiłków odbywa się przed drzwiami. Wyznaczeni pracownicy żłobka w rękawiczkach jednorazowych i maseczkach ochronnych odbierają pojemniki i wnoszą do budynku.

 

Rozdział V

Korzystanie z placu zabaw

 1. W przypadku gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z placu zabaw.
 2. Na placu zabaw może przebywać jednocześnie tylko jedna grupa, chyba że warunki placu zabaw umożliwiają równoczesne korzystanie z placu większej ilości grup.
 3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane. Jeśli nie ma takiej możliwości, sprzęty należy zabezpieczyć przed używaniem.
 4. Opiekunowie nie wychodzą z dziećmi poza teren żłobka.
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców, opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

Rozdział VI

  Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u dziecka, takich jak kaszel, gorączka, duszności lub katar, dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy w  specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu, zwanym dalej „izolatką”, lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. Dziecko przebywa w  izolatce lub wyznaczonym miejscu  pod opieką opiekuna lub pielęgniarki. Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem z objawami chorobowymi zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa, tj.  dezynfekuje ręce, zakłada maseczkę ochronną, rękawiczki jednorazowe  i fartuch ochronny.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka, informuje o tym kierownika żłobka.
 4. Kierownik żłobka kontaktuje się telefonicznie z rodzicem informując go o występowaniu objawów chorobowych u dziecka i  wzywając do niezwłocznego odebrania dziecka
  ze żłobka.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka, u którego występują objawy chorobowe, kierownik ma prawo powiadomić o tym fakcie policję, sąd rodzinny oraz właściwą powiatową stację sanitarno - epidemiologiczną.
 6. Jeśli to możliwe, pozostałe dzieci z grupy należy przeprowadzić do innego, pustego pomieszczenia lub na plac zabaw, a w  sali, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi należy przeprowadzić mycie i dezynfekcję przez pracowników wyposażonych w maseczki, rękawiczki jednorazowe  i fartuchy ochronne.
 7. Rodzic izolowanego dziecka odbiera dziecko w szatni.
 8. Po opuszczeniu żłobka przez osobę z objawami chorobowymi, pomieszczenie służące izolacji, szatnia oraz ciągi komunikacyjne są myte, a powierzchnie dotykowe 
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika żłobka objawów, takich jak kaszel, gorączka, duszność lub katar, pracownik ten niezwłocznie przerywa  pracę, informuje kierownika żłobka o podejrzeniu zachorowania zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, a następnie kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej ustalając dalsze postępowanie.
 10. Kierownik żłobka zarządza mycie i dezynfekcję obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik z objawami chorobowymi.
 11. Po otrzymaniu informacji o izolacji podopiecznego lub pracownika żłobka, kierownik żłobka   sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie SARS-COV-2 miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją właściwej powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej.
 12. Kierownik żłobka sporządza notatkę z podjętych czynności. O zaistniałej sytuacji informuje Dyrektora GZŻ.
 13. Kierownik żłobka dokonuje oceny możliwości pracy żłobka. W przypadku stwierdzenia konieczności zawieszenia działalności, wnioskuje do Dyrektora GZŻ o wystąpienie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku o rekomendacje w sprawie czasowego zawieszenia działalności grupy lub żłobka.
 14. Informację o kwarantannie/izolacji dziecka lub pracownika żłobka oraz
  o możliwości pracy żłobka z określeniem zasad jego funkcjonowania, Dyrektor GZŻ przekazuje organowi prowadzącemu.
 15. Na podstawie wytycznych właściwej powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, Dyrektor GZŻ wraz z organem prowadzącym podejmują decyzję w zakresie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 1. Wszyscy pracownicy GZŻ zobowiązani są do stosowania i przestrzegania zasad określonych w niniejszych procedurach, jak również w instrukcjach sanitarnych wprowadzonych w GZŻ w związku z zagrożeniem COVID-19.
 2. Odwołuje się procedury z dnia 10 czerwca 2020
 3. Niniejsze procedury obowiązują w GZŻ od dnia 1 września 2021 roku.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w GZŻ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19