Komunikat w sprawie limitów miejsc w żłobkach w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 z dnia 6 lipca 2020 r.

Wiatraczek

            Na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 59 z późn. zm.), zniesiono ograniczenia w zakresie liczebności grup dzieci, a warunki lokalowe przywrócono do norm określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 72). W związku z powyższym, z dniem 08.07.2020r. przywracamy limity miejsc zgodne z normami określonymi w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Gdańska dla poszczególnych żłobków wchodzących w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków, tj.:

Żłobek

Ilość miejsc wg Rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Żłobek Nr 1 „Fraszka”

100

Żłobek Nr 2 „Kasztanek”

95

Żłobek Nr 3 „Złota Rybka”

96

Żłobek Nr 4 „Nutka”

80

Żłobek 5 „Podziomek

48

Żłobek Nr 6 „Koszałek Opałek”

58

Żłobek Nr 7 „Berek”

94

Żłobek Nr 8 „Bówka”

66

Żłobek Nr 9 „Guliwer”

67

Żłobek Nr 10 „Dzwoneczek”

96

Żłobek Nr 11 „Bursztynek”

96

Żłobek Nr 12 „Żagielek”

96

Filia Żłobka Nr 7 „Skarbek”

96

Ogółem

1088

Komunikat w sprawie limitów miejsc w żłobkach w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 z dnia 6 lipca 2020 r.