Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w GZŻ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wiatraczek

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Gdańskim Zespole Żłobków

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(opracowane na podstawie wytycznych

Głównego Inspektora Sanitarnego,

Ministra Zdrowia)

 

 

Rozdział I

Organizacja pracy żłobka

 

 1. Żłobki wchodzące w skład Gdańskiego Zespołu Żłobków, zwanego dalej „GZŻ”, pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1700.
 2. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci oraz ilość dzieci
  w grupie ustalana jest na podstawie aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Każda grupa żłobkowa ma zajęcia tylko w wyznaczonych salach w miarę możliwości codziennie z tymi samymi opiekunami.
 4. W salach znajdują się tylko te zabawki, które są własnością GZŻ i mogą być skutecznie dezynfekowane.
 5. Sale są często i skutecznie wietrzone, szczególnie w czasie pobytu dzieci na placu zabaw.
 6. Dzieci mają przydzielone miejsca przy stoliczkach w bezpiecznej odległości. Stoliki prostokątne, przeznaczone są do użytku przez co najwyżej 4 dzieci.
 7. Zabawy są tak organizowane w taki sposób, aby nie stwarzać sytuacji do zbyt bliskich kontaktów między dziećmi.
 8. W pomieszczeniach wspólnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki ochronnej, z wyjątkiem sal, w których odbywają się zajęcia.
 9. Wszystkie pomieszczenia wraz z wyposażeniem są 1 raz dziennie myte i dezynfekowane, natomiast pomieszczenia sanitarne, blaty stołów i poręcze krzeseł oraz klamki - co najmniej 2 razy w ciągu dnia oraz w razie zajścia takiej potrzeby.
 10. Na tablicy ogłoszeń w holu głównym żłobka znajduje się wykaz numerów telefonu do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi kierownik żłobka lub upoważniony pracownik będzie się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 11. Żłobki dysponują:
 • sprzętem, środkami czystości i do dezynfekcji, które zapewniają bezpieczne korzystanie z pomieszczeń żłobka, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w placówce;
 • płynem do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu, w salach dzieci, łazienkach oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środkami ochrony osobistej, w tym rękawiczkami jednorazowymi, maseczkami ochronnymi oraz fartuchami z długim rękawem dla personelu do stosowania wg potrzeb;
 • plakatami z zasadami prawidłowego mycia rąk umieszczonymi w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcjami dotyczącymi prawidłowej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
 • pomieszczeniem do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzonym w maseczki ochronne, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia) i sprzęt umożliwiający szybką dezynfekcję.

 

Rozdział II

Personel żłobka

 

 1. Przed wejściem do budynku żłobka zaleca się wszystkim pracownikom pomiar temperatury ciała.
 2. Każdy pracownik żłobka zobowiązany jest:
 • stosować zasady profilaktyki zdrowotnej;
 • regularnie myć ręce przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 • kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;
 • unikać po pracy kontaktów z osobami przebywającymi na kwarantannie lub będącymi pod nadzorem epidemiologicznym;
 • w przypadku złego samopoczucia, przed przyjściem do pracy niezwłocznie zasięgnąć opinii lekarza o stanie swojego zdrowia i stosować się do zaleceń lekarskich;
 • dezynfekować ręce przed wejściem jak i niezwłocznie po wejściu do budynku żłobka;
 • informować przełożonego lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 • postępować zgodnie z procedurami bezpieczeństwa;
 • zachowywać dystans między sobą minimum 1,5 m.
 1. Do obowiązków kierownika żłobka należy w szczególności:
 • nadzorowanie prac porządkowych wykonywanych przez pracowników GZŻ zgodnie
  z powierzonymi im obowiązkami;
 • dbanie o to, by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek i przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
 • kontrolowanie i nadzorowanie realizacji procedury przestrzegania higieny i bezpieczeństwa wyżywienia dzieci;
 • zapewnianie takiej organizacji pracy, która uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci;
 • instruowanie pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 • udzielanie rodzicom informacji o zasadach bezpieczeństwa dzieci w placówce;
 • informowanie rodziców za pomocą poczty elektronicznej o obowiązujących w GZŻ procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 • kontaktowanie się z rodzicami telefonicznie w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 • współpraca ze służbami sanitarnymi.
 1. Do obowiązków opiekunów należy w szczególności:
 • sprawdzanie warunków do prowadzenia zajęć, w tym liczby dzieci w grupie, objawów chorobowych u dzieci oraz dostępności środków czystości i do dezynfekcji;
 • mycie i dezynfekcja zabawek oraz innych przedmiotów, których używało dziecko, przed ich kolejnym użyciem przez inne dziecko;
 • dbanie o regularne mycie rak przez dzieci, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po jedzeniu i po powrocie z placu zabaw;
 • wietrzenie sal, w których odbywają się zajęcia przynajmniej raz na godzinę,
  w szczególności w czasie pobytu dzieci na placu zabaw;
 • dbanie o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w pobliżu dzieci z innej grupy;
 • dbanie o to, by dzieci w ramach jednej grupy unikały ścisku i bliskich kontaktów (rezygnacja z organizowania w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci);
 • ustawianie leżaków dla dzieci z zachowaniem odstępu oraz dezynfekowanie ich wg potrzeb, po zakończeniu odpoczynku przez dzieci ;
 1. Do obowiązków osób sprzątających należy w szczególności:
 • mycie i/lub dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia pomieszczeń przynajmniej raz dziennie lub wg potrzeby;
 • mycie ciągów komunikacyjnych,
 • mycie i dezynfekcja poręczy, włączników światła, klamek, uchwytów, poręczy, siedzisk i oparć krzeseł, blatów stołów, z których korzystają dzieci i opiekunowie, drzwi wejściowych do placówki, zabawek, szafek w szatni (powierzchni płaskich) oraz kurków przy kranach;
 • wietrzenie pomieszczeń, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci
  i pracowników na wdychanie oparów;
 • mycie i dezynfekcja rąk po wykonaniu czynności związanych ze sprzątaniem, myciem i dezynfekcją, a także używanie jednorazowych rękawiczek;
 • prowadzenie rejestru czynności wykonanych w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.
 1. Do obowiązków pracowników kuchni należy w szczególności:
 • dezynfekowanie rąk przed każdym wejściem do pomieszczenia, w którym przygotowywane są posiłki;
 • dokładne mycie rąk:
  • przed rozpoczęciem pracy,
  • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  • po skorzystaniu z toalety,
  • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  • po jedzeniu i piciu;
 • używanie maseczek i rękawiczek jednorazowych przy odbieraniu produktów dostarczanych przez osoby z zewnątrz;
 • wyrzucanie rękawiczek jednorazowych, mycie rąk i wyrzucanie opakowań, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci, szczelnie go zamykając (jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać
  w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie);
 • zachowywanie bezpiecznego dystansu podczas przygotowywania posiłków;
 • dezynfekowanie blatów kuchennych oraz innych sprzętów kuchennych po zakończeniu pracy;
 • mycie naczyń i sztućców w zmywarce w temperaturze 600C przy użyciu detergentów do tego służących (naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki, są wyparzane przy użyciu zmywarek gastronomicznych w temperaturze 85ᵒC).
 1. Personel kuchni nie może mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi i innymi pracownikami. Jeżeli zaistnieje potrzeba wyjścia z pomieszczenia kuchni lub kontaktu z kierownikiem należy założyć maseczkę i rękawiczki.

 

Rozdział III

Przyprowadzanie i odbiór dzieci ze żłobka

 

 1. Do placówki mogą wejść wyłącznie osoby bez cech infekcji.
 2. Dzieci z widocznymi objawami choroby nie będą przyjmowane do żłobka.
 3. Dziecko nie może wnieść do budynku żłobka zabawek ani przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 4. Dziecko przyprowadzane i odbierane jest ze żłobka przez jednego rodzica. Na równi z rodzicem traktuje się osobę upoważnioną do przyprowadzania i odbioru dziecka.
 5. Przed wejściem i wyjściem ze żłobka rodzic dezynfekuje ręce.
 6. Rodzic wchodzi do żłobka w maseczce ochronnej.
 7. Po wejściu do budynku żłobka każdemu dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem przez upoważnionego pracownika. Dzieci z temperaturą powyżej 37ᵒC nie będą przyjmowane do żłobka.
 8. W żłobku wyznaczone są miejsca przyjmowania dzieci wyposażone w środki dezynfekcyjne, ręczniki jednorazowe, termometr bezdotykowy oraz kosz na odpady.
 9. Osoba przyjmująca dzieci do żłobka wyposażona w maseczkę i rękawiczki jednorazowe (pielęgniarka, opiekun lub inna osoba wyznaczona przez kierownika placówki):
  • dba o to, by każdy wchodzący do placówki zdezynfekował ręce oraz miał prawidłowo założoną maseczkę ochronną (zakrywającą usta i nos);
  • kieruje ruchem, dbając, aby rodzice i dzieci nie gromadzili się, zachowywali bezpieczną odległość i przemieszczali się rotacyjne do szatni poszczególnych grup;
  • zbiera informacje na temat stanu zdrowia dziecka, w tym odbiera od rodzica stosowne dokumenty;
  • ocenia stan zdrowia dziecka;
  • mierzy dziecku temperaturę, a pomiar zapisuje w karcie dziecka;
  • dezynfekuje powierzchnie dotykowe (blat, długopis; itp.), po każdym przyjętym dziecku.
 10. Rodzice przemieszczają się po żłobku w systemie wahadłowym z zachowaniem min. 2 m odstępu.
 11. W szatni dzieci może przebywać jednocześnie jedna osoba dorosła i jedno dziecko, a
  w szatni o pow. 20 m² - 2 osoby dorosłe + 2 dzieci z zachowaniem dystansu społecznego. Pozostałe osoby oczekują na wejście do szatni z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 12. Dzieci są wprowadzane na salę przez opiekuna.
 13. Rodzic odbierający dziecko kontaktuje się z opiekunem za pomocą domofonu/videofonu.
 14. Rodzic oczekuje na odbiór dziecka w szatni grupy.
 15. Do szatni dziecko przyprowadza opiekun.
 16. Opiekun zobowiązany jest udzielić rodzicowi szczegółowych informacji na temat przebiegu pobytu dziecka w żłobku.
 17. Opiekun w kontakcie z rodzicami stosuje środki ochronne w postaci maseczki i rękawiczek jednorazowych.
 18. Po opuszczeniu szatni przez rodzica należy zdezynfekować powierzchnie dotykowe (ławkę, klamki, drzwi szafki, itp.)
 19. W przypadku, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa się na zewnątrz placu.

 

Rozdział IV

Żywienie dzieci w żłobku

 

 1. Żywienie dzieci odbywa się z zachowaniem procedury higieny i bezpieczeństwa żywności.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu zasad GMP/GHP, HACCP.
 3. Godziny spożywania posiłków są ustalone z przesunięciem czasowym 5 minut dla grupy, aby pracownicy odbierający posiłki z korytarza nie stykali się ze sobą.
 4. Odbieranie brudnych naczyń z grup  odbywa się z przesunięciem czasowym 5 minut dla grupy, w sposób umożliwiający zachowanie dystansu społecznego.
 5. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach w swoich salach. Przed i po posiłku powierzchnia stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska) są dezynfekowane.
 6. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.
 7. Do Żłobka Nr 6 „Koszałek Opałek” posiłki dowożone są transportem GZŻ spełniającym wymagania sanitarne. Zaopatrzony w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka ochronna, rękawiczki jednorazowe) pracownik dostarczający posiłki, informuje o dostawie telefonicznie  lub dzwoniąc do  drzwi żłobka. Odbiór posiłków odbywa się przed drzwiami. Wyznaczeni pracownicy żłobka w rękawiczkach jednorazowych  i maseczkach ochronnych odbierają pojemniki i wnoszą do budynku.

 

Rozdział V

Korzystanie z placu zabaw

 

 1. W przypadku gdy pogoda na to pozwala, dzieci korzystają z placu zabaw.
 2. Na placu zabaw może przebywać jednocześnie tylko jedna grupa. Następna grupa wychodzi na plac zabaw, gdy poprzednia jest już w swojej sali.
 3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane. Jeśli nie ma takiej możliwości, sprzęty należy zabezpieczyć przed używaniem.
 4. Opiekunowie nie wychodzą z dziećmi poza teren żłobka.
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców, opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

Rozdział VI

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 

 1. W przypadku zauważenia objawów chorobowych u dziecka, takich jak kaszel, gorączka, duszności lub katar, dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy w specjalnie do tego celu przygotowanym pomieszczeniu ,zwanym dalej „izolatką” lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
 2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u dziecka, informuje o tym kierownika żłobka.
 3. Kierownik żłobka kontaktuje się telefonicznie z rodzicem, informuje go o występowaniu objawów chorobowych u dziecka i wzywa rodzica do niezwłocznego odebrania dziecka ze żłobka.
 4. W przypadku ignorowania przez rodzica prośby o odbiór dziecka, u którego występują objawy chorobowe, kierownik żłobka ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.
 5. Wskazany przez kierownika żłobka pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 6. Jeśli to możliwe, pozostałe dzieci z grupy należy przeprowadzić do innego, pustego pomieszczenia lub na plac zabaw, a w sali, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi należy przeprowadzić mycie i dezynfekcję przez pracowników wyposażonych w maseczki, rękawiczki jednorazowe i fartuchy ochronne.
 7. Dziecko przebywa w izolatce pod opieką wyznaczonego pracownika żłobka, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa, tj. przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, a ponadto przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę, rękawiczki i fartuch ochronny.
 8. Rodzic izolowanego dziecka odbiera je ze żłobka przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 9. Po opuszczeniu izolatki przez osobę z objawami chorobowymi, pomieszczenie to jest myte, a powierzchnie dotykowe są dezynfekowane.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika żłobka objawów chorobowych, takich jak kaszel, gorączka, duszności lub katar, pracownik ten niezwłocznie przerywa pracę i informuje kierownika żłobka o podejrzeniu zachorowania, zachowując stosowny dystans i środki ostrożności.
 11. Kierownik żłobka zarządza mycie i dezynfekcję obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik z objawami chorobowymi.
 12. Kierownik żłobka zawiadamia Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną o podejrzeniu zakażenia COVID-19 u pracownika lub podopiecznego żłobka i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia wydawane przez SANEPiD.
 13. Kierownik żłobka sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie COVID-19 miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
 14. Kierownik żłobka informuje koordynatora ds. opieki zdrowotnej i zasad żywienia
  o wszelkich stwierdzonych u dzieci lub pracowników objawach chorobowych wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19 wraz z informacją o podjętych czynnościach. Notatka w tej sprawie przekazywana jest niezwłocznie do Dyrektora GZŻ.
 15. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zakażeniu COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu
  w placówce, Dyrektor GZŻ niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się
  z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną celem uzyskania wytycznych w zakresie dalszego postępowania.
 16. Dyrektor GZŻ wraz z organem prowadzącym, na podstawie wytycznych  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, podejmuje decyzję w zakresie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

 

 1. Wszyscy pracownicy GZŻ zobowiązani są do stosowania i przestrzegania zasad określonych w niniejszej procedurze, jak również w instrukcjach sanitarnych wprowadzonych w GZŻ w związku z zagrożeniem COVID-19.
 2. Odwołuje się procedurę z dnia 20 maja 2020.
 3. Niniejsza procedura obowiązuje w GZŻ od dnia 10 czerwca 2020r  do odwołania.

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Gdańskim Zespole Żłobków w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19